Kezdőlap
https://gyermekotthoniasszisztenstanfolyam.hu/

Részletek a Gyermekotthoni asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből 
1.            AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
 A szakképesítés azonosító száma: 54 761 01
 Szakképesítés megnevezése: Gyermekotthoni asszisztens

 
2.            EGYÉB ADATOK

A képzés megkezdésének feltételei:

 Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 
3.            PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
5221 Gyermekfelügyelő, dajka Gyermekvédelmi asszisztens
5221 Gyermekfelügyelő, dajka Szakgondozó (hivatásos)
5221 Gyermekfelügyelő, dajka Gyermekfelügyelő
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A gyermekotthoni asszisztens a gyermekotthon vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett megszervezi és végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket.
Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény, nevelési/gondozási tevékenységeinek elvégzésében.
Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.
Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, szervezi a gyermekek szabadidejének eltöltését.
Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.
Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételével kapcsolatos teendőket, tervezi és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat.
Megbízás alapján ellenőrzési, szervezési és dokumentációs feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

-              a szociális problémák felismerésére, feltárására,
-              a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére,
-              általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására,
-              rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre,
-              információk gyűjtésére, információforrások kezelésére,
-              különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára,
-              adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre,
-              olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére,
-              a gyermekek motiválására,
-              segítőkész kapcsolatteremtésre,
-              konfliktusmegoldásra,
-              érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzésre,
-              az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára,
-              gyermekjátékok és sportszerek használatára,
-              informatikai és híradástechnikai eszközök használatára,
-              különböző rendezvények, akciók szervezésére.
  
 
4.            SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
    A B
  4.1. A szakképesítésszakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
  4.2. azonosító száma megnevezése
  4.3. 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei
  4.4. 10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok
  4.5. 10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok
  4.6. 10523-12 Gyermekfelügyelői feladatok
  4.7. 10524-12 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok
  4.8. 10526-12 Gyermekotthoni tevékenységek
  4.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
  4.10. 11499-12 Foglalkoztatás II.
  4.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 
 
5.            VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
-              Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
-              A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
-              Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült Napló előzetes leadása.
-              A kéthetes szakmai gyakorlaton megvalósított kulturális, ismeretterjesztő vagy sport tevékenység tervezési, szervezési feladatainak írásban történő leadása.
-              „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú”. 
-              A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás. (60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
-              Minimum 400 óra (20%-a gyakorló teremben, 80%-a a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben, tereptanár végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
Iskolai rendszerű képzés esetén:
-              Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
-              A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
-              Egy megvalósított, egybefüggő, kéthetes szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült Napló előzetes leadása.
-              A kéthetes szakmai gyakorlaton megvalósított kulturális, ismeretterjesztő vagy sport tevékenység tervezési, szervezési feladatainak írásban történő leadása.
-              „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú”.
-              A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás. (60 órás készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez és 60 órás segítő kapcsolat kommunikációja).
-              A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanári végzettséggel rendelkező szociális szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételeként előírt, előzetes szakmai bírálattal ellátott dokumentumokat a vizsgabizottság elnökének rendelkezésére kell bocsátani 10 nappal a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt.
 
 A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei írásbeli, gyakorlati
5.2.4. 10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok gyakorlati
5.2.5. 10522-12 Gyermekellátási alapfeladatok gyakorlati
5.2.6. 10523-12 Gyermekfelügyelői feladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.7. 10524-12 Gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok gyakorlati
5.2.8. 10526-12 Gyermekotthoni tevékenységek írásbeli, gyakorlati
5.2.9. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.10. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.11. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 

 Gyakorlati vizsgatevékenység
A)
A vizsgafeladat megnevezése: Napi gondozási feladatok ellátása gyermekellátó intézményben.
A vizsgafeladat ismertetése: A gyermekcsoportban elvégzendő napi gondozási, nevelési, szervezési program lebonyolítási feladatok elvégzése a gyermekek bevonásával.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 35 %
 
B)
A vizsgafeladat megnevezése: Elsősegély nyújtása.
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgabizottság előtt elsősegélynyújtási feladatok végrehajtása demonstrációs körülmények között, megadott feltételek alapján.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
 

Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: központi írásbeli feladat
A vizsgafeladat ismertetése:
A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét érintik, a 11498-12, 11499-12, 11500-12 modulok kivételével.
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
 
Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Esetleírás alapján a gyermekfelügyelet feladatainak bemutatása és a gyermekfelügyelő dilemmáinak értelmezése.
 
A vizsgafeladat ismertetése:            A központilag összeállított szóbeli tételsor a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök mindegyikét tartalmazza, a 11498-12, 11499-12, 11500-12 modulok kivételével.
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
 
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.
 

Részletek a Gyermekotthoni asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből. Gyermekvédelmi asszisztens, Szakgondozó (hivatásos),